top of page

PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend acupuncturist, een dossier opmaak. Dit is ook een
wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over

uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.


Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die noodzakelijk zijn voor uw behandeling en die u daarna krijgt
uitdrukkelijke toestemming heb ik bij een andere zorgverlener gevraagd, bijvoorbeeld bij de generaal
beoefenaar.


BlueSky-acupunctuur doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder andere dat ik:


• zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
• ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens (dubbele authenticatiesoftware)


Als uw behandelend acupuncturist heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.


Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit uw dossier kunnen tevens voor de volgende doeleinden gebruikt worden:


• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of als er sprake is van een verwijzing
naar een andere therapeut is gedaan. Dit gebeurt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming
• Voor observatie tijdens mijn afwezigheid
• Voor geanonimiseerd gebruik tijdens peer review.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn
beheerder kan een factuur opmaken.


Als ik uw gegevens om een andere reden wil gebruiken, zal ik u hiervan eerst op de hoogte stellen en expliciet uw toestemming vragen.
U bent te allen tijde vrij om uw toestemming in te trekken.


PRIVÉGEGEVENS OP DE FACTUUR


Op de nota die u ontvangt staan de gegevens die de zorgverzekeraar opvraagt, zodat u dat kunt doen
Declareer deze nota bij uw zorgverzekeraar.


- Uw naam, adres en woonplaats
- Uw klantnummer en/of uw geboortedatum
- De datum van de behandeling
- Een korte beschrijving van de behandeling

COMMUNICATIE

In onze e-mails wordt verwezen naar de behandelingen die wij aanbieden en waarvan wij denken dat deze voor u interessant kunnen zijn. Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van berichten van ons, kunt u een e-mail sturen naarinfo@blueskyacupuncture.org

bottom of page